Diagnòstics i plans de viabilitat
Definir i seguir el pla estratègic potencien clarament el creixement del negoci i per tant milloren la rendibilitat i solvència del negoci de forma sostenible en el curt, mitjà i llarg termini.


Control financer i de gestió
Definim i implantem el model de control financer i de gestió a través de la planificació financera i estratègica a mitjà termini, el pressupost a curt termini i l’elaboració d’informes de seguiment, monitoratge i control. Facilitem la presa de mesures correctores, proposem decisions operatives i estratègiques optimitzant el seu negoci, fent-ho créixer i maximitzant els seus beneficis.


Comptabilitat Analítica o de Costos
La definició, aplicació i càlcul dels costos dels productes fabricats a partir de la conversió d’un procés productiu (en les seves diferents fases) fins a la seva valoració econòmica aplicada al producte , són models de càlcul que asseguren la correcta valoració de cada productes fabricat, permetent fixar els preus de venda al nivell competitiu i de mercat , mantenint i assegurant els marges de contribució.


Programes d’Estalvi i Eficiència Operativa
Un control de cadascun dels recursos utilitzats per a la compra o sufragar les despeses de l’empresa, és vital per corregir practiques indegudes i inculca el sentit de l’optimització dels recursos disponibles.


Estudis de Productivitat
Un estudi dels costos de producció per gamma de productes, de la seva rendibilitat final i una anàlisi de millora dels seus costos en el procés, són fonamentals per a la millora de rendibilitat de l’empresa.